ضریب تأثیر مجلات ISI

ضریب تأثیرگذاری در مقالات ISI چیست؟

ضریب تأثیرگذاری ISI یا (Impact Factor) همه ساله توسط ISI براساس متوسط تعداد رجوع به هر یک از مجلات علمی پژوهشی آن محاسبه می‌شود. نتیجه در گزارشات رجوع مجله یا Journal Citation Reports یا به اختصار JCR ٬ انتشار می‌یابد. این ضریب٬ نه برای نگارنده یا مقاله٬ بلکه برای مجله محاسبه می شود.

این محاسبه هر سه سال یک‌بار انجام می‌شود. به طور مثال اگر در سال ۹۸ جمعا ۵۰ ارجاع به یک مجله صورت گرفته باشد و در آن مجله در سال ۹۶ تعداد ۳۱ مقاله و در سال ۹۷ تعداد ۲۹ مقاله چاپ شده باشد٬ ضریب ارجاع آن مجله، از تقسیم ۵۰ بر ۶۰ به دست می آید که ۰.۸ است. یعنی به طور متوسط٬ هر مقاله آن نشریه ۰.۸ مرتبه مورد استناد دیگر مقالات قرار گرفته است.

 

همچنین بخوانید
چهارچوب مقاله و قوانین مقاله نويسی

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید