دانشکده هنر

دانشگاه تهران (معرفی دانشکده‌ها و…)

دانشگاه تهران

درصورتی که معیارهایی همچون سابقه و قدمت، دانشجویان ممتاز، ارتباط با دانشگاه‌های خارجی، کتابخانه‌ها، آزمایشگاه‌های مجهز، تعدد دانشکده‌ها و… را در بین تمامی دانشگاه‌های کشور مدنظر قرار دهیم، بدون شک