مدیریت

مدیریت بازرگانی (معرفی رشته‌ و گرایش‌ها)

بازرگانی

مدیریت بازرگانی یکی از شاخه‌های رشته مدیریت است که هدف از آن آشنایی دقیق با وظایف سازمان‌های بازرگانی، افزایش مهارت‌ها و توانایی در زمینه مدیریت شرکت‌ها و مجموعه‌های بازرگانی است.